Báo Công lý
Thứ Sáu, 21/2/2020
rss
Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh
Phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh là biết động viên, khuyến khích “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, tức là phải làm cho cấp dưới không sợ nói sự thật và cấp trên không sợ nghe sự thật.

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
06:36 14/5/2019
Về công tác cán bộ, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Người nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của người cán bộ trong sự nghiệp cách
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
15:30 11/5/2019
Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam xuất phát từ thực tiễn Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
07:14 09/5/2019
Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người
07:15 05/5/2019
Hồ Chí Minh khẳng định, con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Theo Người, “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân
14:59 03/5/2019
Đối với Hồ Chí Minh, nhân dân là phạm trù cao quý nhất, một phạm trù chính trị chủ đạo trong học thuyết cách mạng của Người. “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
14:32 01/5/2019
Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều luận điểm, tư tưởng chỉ đạo sáng suốt, có tính nguyên tắc về phát
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội
07:19 28/4/2019
Về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định, xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam
14:19 24/4/2019
Bằng hoạt động thực tiễn và tư duy lý luận, Hồ Chí Minh đã giải quyết một cách cơ bản vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong thời đại đế
Học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
10:30 22/4/2019
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn. Báo Công
Sự kiện nổi bật