Báo Công lý
Thứ Hai, 24/2/2020

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân

26/3/2019 19:07 UTC+7
(Công lý) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư nhấn mạnh tại buổi họp BCĐ sáng nay (26/3).

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 896 phát biểu kết luận buổi họp

Tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ Đề án 896) đã chủ trì cuộc họp BCĐ.

Theo báo cáo của Văn phòng BCĐ, kết quả thực hiện Đề án 896 năm 2018, đã có 14 nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả và có 5 nhiệm vụ chưa thực hiện đúng tiến độ (do nguyên nhân khách quan).

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong năm 2018 Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ như phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án và dự toán chi tiết một số hạng mục thuộc dự án; bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn; phối hợp với bộ, ngành hoàn thành việc bổ sung dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn; thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về việc cấp số định danh cá nhân, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung có chức năng kết nối, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh. Đến nay, đã cấp được gần 1,9 triệu số định danh cá nhân tại 43 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tiến hành cấp thẻ căn cước công dân cho công dân đủ từ 14 tuổi trở lên tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay đã cấp được 12 triệu trường hợp.

Về việc rà soát đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của các bộ, ngành, báo cáo của Văn phòng BCĐ cho biết, tính đến hết năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19/20 nghị quyết về phương án đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ ngành. Tuy nhiên, mới chỉ có 8/20 bộ, ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết đơn giản hoá TTHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Văn phòng BCĐ cũng nêu lên những hạn chế cần được khắc phục như: Kinh phí đầu tư công trung hạn cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được bố trí đầy đủ để thực hiện; việc tổ chức xử lý dữ liệu khối lượng lớn, thời gian ngắn, thiết bị máy móc chưa được trang bị, ảnh hưởng lớn đến tiến độ; việc thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát sinh nhiều sai lệch về thông tin giữa các giấy tờ tuỳ thân của công dân do công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan chưa chặt chẽ.

Các bộ, ngành, địa phương còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 896 vì quy trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn phụ thuộc lớn vào việc khai thác dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong khi đó Chính phủ đã ban hành các nghị quyết đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các bộ, ngành nhằm cải cách TTHC, giảm giấy tờ công dân.

Chủ động, quyết liệt hơn và làm tốt công tác phối hợp

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, nhiều nhiệm vụ của Đề án 896 trong năm 2018 cơ bản đã hoàn thành. Có 19/20 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các bộ, ngành đã được ban hành. Các bộ, ngành cũng đã ban hành kế hoạch để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân trong các nghị quyết của Chính phủ.

Một trong những vấn đề lớn được các thành viên BCĐ Đề án 986 quan tâm là nguồn vốn thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã được tháo gỡ. Bộ Công an đã nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện như đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo công an các địa phương tham mưu lãnh đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư; việc phối hợp giữa cơ quan công an, cơ quan tư pháp và các đơn vị liên quan trong quá trình thu thập, điều chỉnh các thông tin sai lệch của công dân và cấp số định danh cá nhân, đến nay việc thu thập thông tin dân cư đã đạt khoảng 86%.

Văn phòng BCĐ đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại một số địa phương trọng điểm tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, UBND các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương nỗ lực của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và một số địa phương trong việc nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn, cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư; tiến hành kiểm thử kết nối, chia sẻ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, theo lộ trình của Đề án 896, chỉ còn 2 năm nữa để hoàn thành. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại nhiều và rất quan trọng như việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ban hành các văn bản để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân... Đặc biệt, năm 2019 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định phương châm hành động là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Vì vậy, đòi hỏi mỗi thành viên BCĐ phải chủ động hơn, quyết liệt hơn và làm tốt công tác phối hợp để tạo sự bứt phá, hiệu quả đối với các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 896, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan khẩn trương đề xuất phân bổ nguồn vốn để thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng Nghị quyết số 71/2018/NQ-QH ngày 12/11/2018 của Quốc hội. Tập trung đầu tư cho đúng trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn này.

Bộ Công an tập trung xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2020, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết TTHC, dịch vụ công, trước hết là Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc thu thập thông tin, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác, kịp thời. Đồng thời, nghiên cứu áp dụng các cách làm hay, công nghệ mới để đẩy nhanh tiến độ thu thập và nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quá trình thu thập thông tin về dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính, sửa đổi, bổ sung do thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác. Để xử lý vấn đề này, theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ của mình trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú, phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho nhân dân.

Về việc cấp số định danh cá nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục công tác triển khai chuẩn hoá thông tin để thu thập thông tin dân cư, và mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cấp số định danh cá nhân không nên làm ào ào

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành cần bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân quy định tại các nghị quyết của Chính phủ. Trong quá trình đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cần tính toán, bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin công dân, tránh tình trạng đầu tư trùng lặp và yêu cầu thông tin công dân nhiều lần.

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu mới. Các bộ, ngành, địa phương nào đã có hạ tầng rồi thì tạo sự tương thích với hạ tầng của Bộ Công an để tích hợp các trường thông tin, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí trong quá trình thực hiện.

Việc cấp số định danh cá nhân không nên làm ào ào như kiểu chiến dịch, mà gắn với công việc hằng ngày của cơ quan và các cấp chính quyền địa phương, bộ ngành như kết hợp với Tổng điều tra dân số toàn quốc từ 1/4/2019 tới đây, rồi công việc thường xuyên về hộ tịch của ngành tư pháp, cũng như của các bộ ngành khác…

Về việc có thu phí khi khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, chỉ tính toán thu phí đối với các doanh nghiệp, thương mại.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm 2019 của BCĐ 896, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các thành viên của BCĐ, Văn phòng BCĐ và các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ cần phát huy hơn nữa tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, năng động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Xuân Lan
Bạn đang đọc bài viết Các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật