Báo Công lý
Thứ Sáu, 18/9/2020

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

15/8/2018 09:01 UTC+7
(Công lý) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu các Trưởng Cơ quan đại diện tập trung triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại mà Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đề ra, trong đó chú trọng làm tốt 8 nhiệm vụ.

Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Chiều tối ngày 14/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30. 

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc  mừng những thành tích xuất sắc mà ngành Ngoại giao đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước khẳng định công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế.

“Trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc với nhiều nguyên thủ quốc gia các nước bạn bè, đối tác, nhất là dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 cũng như qua các chuyến thăm cấp nhà nước gần đây tới Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản…, tôi đều cảm nhận được vị thế mới, tầm vóc mới của đất nước nói chung và của ngoại giao Việt Nam nói riêng," Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ của ngành Ngoại giao trong giai đoạn tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Ngoại giao nói chung, trong đó có các Trưởng Cơ quan đại diện tập trung triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại mà Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 đề ra, chú trọng làm tốt 8 nhiệm vụ.

Một là, phải tiếp tục đổi mới tư duy không chỉ về đối ngoại mà cả về phát triển đất nước trong bối cảnh mới của tình hình thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, là đội ngũ cán bộ công tác trên mặt trận đối ngoại, thường xuyên tiếp xúc với các trào lưu, xu thế mới, các Trưởng Cơ quan đại diện cần tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước: “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.”

Hai là, cần chủ động, tích cực, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, các Trưởng Cơ quan đại diện cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo về các nguy cơ tiềm ẩn để kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước có chủ trương, giải pháp xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hơn bao giờ hết, bài học “giữ nước từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy” cần được mỗi cán bộ Ngoại giao quán triệt và thực hiện tốt trong mọi công việc.

Ba là, phải gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa đối ngoại và đối nội, giữa ngoại giao đa phương và song phương, giữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, các Trưởng Cơ quan đại diện chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, quan tâm nhu cầu của các địa phương, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao, tranh thủ các nguồn lực phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để phát triển bền vững đất nước.

Cùng đó, tập trung nghiên cứu những mô hình, kinh nghiệm thành công, chưa thành công của các nước, nhất là các nước có điều kiện gần với Việt Nam, để tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước.

Bốn là, phải không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược. Các Cơ quan đại diện phải nắm bắt, xử lý thông tin, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, từ đó, có những sản phẩm nghiên cứu, dự báo chiến lược chất lượng cao, phục vụ tốt yêu cầu tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực; phải chủ động nghiên cứu đưa ra các sáng kiến tại các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm và thể hiện vị thế của đất nước.

Năm là, phải coi công tác kiều bào và bảo hộ công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Cơ quan đại diện. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ rõ, hiện nay có 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và hàng chục triệu lượt người Việt học tập, lao động, du lịch, kinh doanh... ở nước ngoài.

Do vậy, mỗi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào, công dân Việt Nam và của mọi người con đất Việt ở xa Tổ quốc.

Sáu là, chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại giao kế cận, nhất là cán bộ cấp chiến lược như Nghị quyết Trung ương 7 vừa qua đã nêu rõ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, ngành Ngoại giao phải làm sao để “tre chưa già, măng đã mọc.”

Do đó, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhất là chuyên gia về các đối tác lớn, các nước láng giềng và chuyên gia về những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia-dân tộc, như luật quốc tế, an ninh biển, an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu… là vô cùng quan trọng.

Bảy là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; giữ vững bản lĩnh chính trị, phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, các Trưởng Cơ quan đại diện cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong công tác và sinh hoạt, làm tốt công tác quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn cơ quan, không để cán bộ của ta bị các thế lực thù địch, phản động tác động, lôi kéo, mua chuộc.

Tám là, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có các giải pháp cụ thể lập mới hoặc khôi phục cơ quan đại diện Việt Nam; xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện tại nước ngoài khang trang hơn vì đây là vấn đề liên quan đến vị thế, uy tín của đất nước ở bên ngoài.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, nhấn mạnh những chỉ đạo của Chủ tịch nước không chỉ là với các Trưởng cơ quan đại diện mà còn là với toàn ngành ngoại giao. Phó Thủ tướng cho biết mặc dù đạt nhiều thành tựu, nhưng ngành ngoại giao cũng nhận thấy còn cần nỗ lực hơn nữa để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 diễn ra vào thời điểm rất quan trọng của đất nước, do đó nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó cho ngành Ngoại giao và các Trưởng Cơ quan đại diện hết sức nặng nề. Phó Thủ tướng khẳng định toàn ngành Ngoại giao quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hết sức mình để góp phần đạt nhiều thành tích lớn hơn nữa trong triển khai công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đến nay, công tác đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; chủ động, tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng quốc tế, các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế.

Ngoại giao Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh; đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có bước phát triển mới. Qua đó, tranh thủ được các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển. Vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Ngọc Mai
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật