Báo Công lý
Thứ Ba, 07/7/2020

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải hoàn thiện thể chế về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

27/12/2019 19:22 UTC+7
(Công lý) - Ngày 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải hoàn thiện thể chế về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Vẫn còn những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngay từ đầu năm 2019, với quyết tâm chính trị cao, Bộ Nội vụ đã đề ra phương hướng hành động để toàn ngành thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao.

Cụ thể, đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên tập trung thực hiện. Các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các Bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là, việc xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn một số văn bản chưa phù hợp, thiếu tính khả thi, tiến độ chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn xin rút, xin lùi thời hạn trình các văn bản.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm chưa được thực hiện đồng bộ, thống nhất; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc, bất cập, chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn khó khăn.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Nội vụ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.

Trong đó, xác định trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành là: Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy; hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm để hoàn thiện sắp xếp, bố trí cán bộ và tinh giản biên chế; thí điểm thực hiện phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm trong thực thi công vụ.

Phải hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định: Năm 2019, Bộ Nội vụ nói riêng và ngàng Nội vụ nói chung đã tập trung nghiên cứu xây dựng, tham mưu cho Đảng, Chính phủ và cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bộ Nội vụ cũng làm tốt công tác tham mưu Thủ tướng Chính phủ trong việc kiểm tra đôn đốc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thanh tra, kiểm tra tiến hành thường xuyên, kịp thời, qua đó phát hiện các trường hợp vi phạm và tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác của ngành Nội vụ năm qua vẫn còn những tồn tại như: việc đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực chất, còn hình thức. Một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; còn tình trạng tham nhũng vặt, sử dụng “quyền lực mềm” gây khó dễ cho doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính; công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả…

Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế và công tác cán bộ còn chậm, nhất là quy định về quy hoạch bổ nhiệm, miễn nhiệm từ năm 2003 đến nay chưa được thay thế. Công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển,… cán bộ, công chức ở một số Bộ ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin trong nhân dân….

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải hoàn thiện thể chế về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Quang cảnh hội nghị

Nhận định tình hình năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tập trung một số nhiệm vụ:

Bộ cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định của pháp luật để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ phân cấp quản lý và quy định chi tiết các Luật vừa được Quốc hội thông qua.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, trong đó chú trọng các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật cán bộ. Trong đó, lưu ý ban hành ngay quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thay thế Quyết định 27/2003/QĐ-TTg. Khẩn trương triển khai công việc để thực hiện cải cách tiền lương vào năm 2021 theo lộ trình của Nghị quyết 27/NQ-TW, trong đó ưu tiên danh mục vị trí việc làm, xác định chức danh tương đương.

Bộ Nội vụ đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính 2016-2020. Đánh giá tổng kết, xây dựng Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập trong phân định nhiệm vụ giữa các Bộ, xử lý vấn đề chồng chéo trong phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và địa  phương.

Nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Chủ động tham mưu, trển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, trong đó chú ý tham mưu cơ chế, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp, bảo đảm hợp tình, hợp lý.

Đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tịnh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí; công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình thực thi công vụ trong tổ chức hoạt động của cơ quan nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu…

Quốc Huy

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật